ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Prijzen/betaling
Artikel 6 – Levering
Artikel 7 – Herroepingsrecht/retourneren/ruilen
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Vragen/klachten
Artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens
Artikel 11 – Copyright

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Dit is DeBesteBlijmakers
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam: Ingrid Raue
Adres: van der Duijn van Maasdamlaan 132a, 3135LH Vlaardingen
Telefoonnummer: 06 – 19165107
E-mailadres: info@debesteblijmakers.nl
KvK-nummer: 27316951
Btw-identificatienummer: NL001571193B93

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die gedaan worden via debesteblijmakers.nl. Door een bestelling te plaatsen, verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – Prijzen/betaling
5.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5.2 Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een bevestiging per mail met de totale kosten inclusief verzendkosten, volgens de actuele tarieven van PostNL
5.3 Je kunt betalen via een bankoverschrijving of betaalverzoek.
5.4 Je bestelling uit voorraad of op maat gemaakt wordt na ontvangst van betaling verzonden.
5.5 Voor de verzending van de bestelling worden portokosten in rekening gebracht volgens actuele tarieven van PostNL.

Artikel 6 – Levering
6.1 De artikelen op debesteblijmakers.nl die uit voorraad leverbaar zijn worden, na ontvangst van betaling, binnen 1-3 werkdagen aangeboden bij PostNL.
6.2 Alle bestellingen worden via PostNL bezorgd. Je ontvangt bij pakket een bevestiging per mail zodra je bestelling bij PostNL is afgegeven.

Artikel 7 – Herroepingsrecht/retourneren/ruilen
7.1 Jouw bestelling wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Toch kan er een keer iets misgaan tijdens het bezorgen. Is een product beschadigd bij aankomst dan kan je dit product binnen 14 dagen terugsturen. Je dient vooraf telefonisch of contact met mij op te nemen om de klacht te melden. Ik zorg ervoor dat het zo snel en zo goed mogelijk wordt opgelost.
7.2 Is een product niet naar wens dan kun je deze binnen 14 dagen retourneren. Je dient vooraf contact op te nemen om de retour door te geven.
7.3 Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
7.4 Na ontvangst van de retourzending wordt het bedrag binnen 5 dagen teruggestort op jouw bankrekening.
7.5 DeBesteBlijmakers.nl vergoedt geen verzendkosten.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 De site van DeBesteBlijmakers wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend en DeBesteBlijmakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site en de producten. DeBesteBlijmakers vrijwaart zich van alle juridische consequenties.
8.2 DeBesteBlijmakers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 9 – Vragen/klachten
9.1 Uiteraard streef ik naar tevreden klanten. Heb je een klacht, vraag of opmerking over mijn producten of website dan kan je altijd contact met mij opnemen via info@debestblijmakers.nl Ik doe mijn uiterste best om het probleem op te lossen.
9.2 Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsverplichting.
9.3 Als er een klacht is ingediend dan wordt er binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal DeBesteBlijmakers binnen 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.4 Je dient DeBesteBlijmakers in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
9.5 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Bescherming van persoonsgegevens
De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden verstrekt in verband met betalingstransacties en bezorging. Indien je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief zal DeBesteBlijmakers jouw persoonsgegevens, naast de hierboven beschreven gevallen, gebruiken voor reclamedoeleinden voor DeBesteBlijmakers producten. Indien je geen prijs stelt op aangevraagde reclame van DeBesteBlijmakers dan kan je je te allen tijde afmelden. Zie ook mijn privacyverklaring.

Artikel 12 – Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden aan DeBesteBlijmakers
DeBesteBlijmakers is eigendom van en wordt beheerd door Ingrid Raue. Alle op de site afgebeelde gegevens (kopij, foto’s en illustraties) zijn eigendom van DeBesteBlijmakers/Ingrid Raue en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht..
DeBesteBlijmakers draagt geen eigendomsrechten van alle op de site afgebeelde gegevens aan je over. Je bent eigenaar van het medium waarop afgebeelde gegevens van de site worden vastgelegd, maar DeBesteBlijmakers behoudt het volledige eigendomsrecht met betrekking tot alle op de site afgebeelde gegevens en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met DeBesteBlijmakers.